Hàm PI – Hàm trả về giá trị PI trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PI – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PI

Mô tả: Hàm thực hiện trả về giá trị số 3,14159265358979 – là hằng số PI trong toán học với độ chính xác lên đến 15 chữ số.

Cú pháp: PI() với hàm PI không có đối số nào.

Chú ý:

– Hàm PI không có đối số nào.

Ví dụ:

Tính các giá trị theo bảng mô tả sau:

Hàm PI trong Excel

– Tính giá trị PI() nhập công thức: =PI().

Hàm PI trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm PI trong Excel 3

– Tương tự tính giá trị PI()/2.

Hàm PI trong Excel 4

– Tính bán kính biết chu vi đường tròn là 94.25 -> nhập công thức: =94.25/2/PI().

Hàm PI trong Excel 5

– Nhấn Enter -> bán kính đường tròn là:

Hàm PI trong Excel 6

– Tính bán kính biết diện tích đường tròn là 78.54 -> nhập công thức: =SQRT(78.54/PI()).

Hàm PI trong Excel 7

– Nhấn Enter -> bán kính của đường tròn là:

Hàm PI trong Excel 8

Trên đây là hướng dẫn và một số ứng dụng khi sử dụng hàm PI().

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *