Hàm AMORDEGRC – Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán sử dụng hệ số khấu hao trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AMORDEGRC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm AMORDEGRC – Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán sử dụng hệ số khấu hao trong Excel

Hàm Amordegrc

Mô tả: Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán sử dụng hệ số khấu hao.

Cú pháp: AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

Trong đó:

cost: Chi phí của tài sản, là tham số bắt buộc.

date_purchased: Ngày mua tài sản, là tham số bắt buộc.

first_period: Ngày kết thúc của kỳ thứ nhất, là tham số bắt buộc.

salvage: Giá trị thu hồi khi kết thúc vòng đời của tài sản, là tham số bắt buộc.

period: Kỳ của tài sản, là tham số bắt buộc.

rate: Tỷ lệ khấu hao của tài sản, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Hàm AMORDEGRC trả về khấu hao cho đến kỳ cuối cùng của vòng đời tài sản hoặc cho tới khi giá trị khấu hao lớn hơn chi phí của tài sản trừ đi giá trị thu hổi.

– Hệ số khấu hao là:

+ Vòng đời của tài sản từ 3 đến 4 năm -> hệ số khấu hao là 1.5

+ Vòng đời của tài sản từ 5 đến 6 năm -> hệ số khấu hao là 2.

+ Vòng đời của tài sản lớn hơn 6 năm -> hệ số khấu hao là 2.5

– Tỷ lệ khấu hao sẽ tăng lên 50% trong kỳ trước kỳ cuối cùng, và tăng lên 100% ở kỳ cuối cùng.

– Nếu vòng đời của tài sản nhỏ hơn 3 năm tức là từ 0 ->1 năm, 1 -> 2 năm, 2 -> 3 năm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính khấu hao cho mỗi kỳ kế toán của tài sản trong kỳ thứ nhất.

Tính khấu hao cho mỗi kỳ kế toán của tài sản trong kỳ thứ nhất

– Tại ô cần tính nhập công thức: =AMORDEGRC(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12)

Tìm hiểu thêm: Hàm FORMULATEXT – Hàm trả về công thức ở dạng chuỗi trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức =AMORDEGRC(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12)

– Nhấn Enter -> khấu hao của tài sản trong kỳ thứ nhất là:

Kết quả khấu hao của tài sản trong kỳ thứ nhất

>>>>>Xem thêm: Cách xuống dòng trong Excel 2007

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AMORDEGRC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *