Hàm IMARGUMENT – Hàm trả về đối số theta, một góc được thể hiện bằng radian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMARGUMENT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Imargument

Mô tả: Hàm trả về đối số theta, một góc được thể hiện bằng radian sao cho:

Công thức

Cú pháp: IMARGUMENT(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tìm đối số theta, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm được tính toán thông qua công thức:

Công thức 2

Trong đó:

Công thức 3 và z = x + yi

Ví dụ:

Tìm đối số theta của số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMARGUMENT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMARGUMENT(C6).

Hàm IMARGUMENT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMARGUMENT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMARGUMENT trong Excel 4

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMARGUMENT trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMARGUMENT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *