Hàm GAMMAINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố gamma trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAMMAINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMAINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố gamma. Ứng dụng hàm để nghiên cứu các biến số phân bố lệch, đặc biệt ứng dụng trong phân tích hàng chờ.

Cú pháp: GAMMAINV(probability,alpha,beta).

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố gamma, là tham số bắt buộc.

alpha: Tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc.

beta: Tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc. Nếu beta = 1 -> trả về phân bố chuẩn gamma.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối sô nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích gamma với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm GAMMAINV trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMAINV(D6,D7,D8).

Hàm GAMMAINV trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm GAMMAINV trong Excel 3

– Trường hợp 1 trong các tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm GAMMAINV trong Excel 4

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm GAMMAINV trong Excel 5

– Trường hợp tham số alpha hoặc beta nhỏ hơn hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm GAMMAINV trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMAINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *