Hàm FTEST – Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-Test trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FTEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm FTEST – Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-Test trong Excel

Hàm FTEST

Mô tả: Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-Test. Ứng dụng hàm để kiểm tra hai mẫu có phương sai khác nhau hay không.

Cú pháp: FTEST(array1,array2).

Trong đó:

array1: Mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

array2: Mảng thứ hai của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Các đối số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu giá trị tham số là mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị này, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Nếu số điểm dữ liệu của 1 trong 2 mảng nhỏ hơn 2 hoặc phương sai của một trong 2 mảng bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

– Hàm LINEST và hàm F-test trả về kết quả khác nhau, hàm LINEST trả về thống kê F còn hàm F-test trả về xác suất F.

Ví dụ:

Tính giá trị của kiểm tra Ftest cho các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm FTEST trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FTEST(C6:C10,D6:D10).

Hàm FTEST trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Tìm hiểu thêm: Hàm ODDLPRICE – Hàm trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với chu kỳ cuối cùng là chu kỳ lẻ trong Excel

Hàm FTEST trong Excel 3

– Trường hợp giá trị tham số là logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị này.

Hàm FTEST trong Excel 4

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 1 trong 2 mảng nhỏ hơn 2 hoặc phương sai bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Hàm FTEST trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm DVARP – Hàm thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FTEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *