Hàm FINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F (mức đa dạng) bên phải cho hai tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm FINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F (mức đa dạng) bên phải cho hai tập dữ liệu trong Excel

Hàm FINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F (mức đa dạng) bên phải cho hai tập dữ liệu. Ứng dụng hàm để xác định mức đa dạng của 2 tập dữ liệu có khác nhau hay không.

Cú pháp: FINV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2).

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố lũy tích F, là tham số bắt buộc.

deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số, là tham số bắt buộc.

deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom2 không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom1 ≥ 10^10, deg_freedom2 hoặc deg_freedom2 ≥ 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Có thể dùng hàm FINV để trả về các giá trị tới hạn từ phân bố F.

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm FINV trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FINV(D6,D7,D8).

Hàm FINV trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Tìm hiểu thêm: Trị tuyệt đối trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm FINV trong Excel 3

– Trường hợp số bậc tư do ở tử số và mẫu số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên. Như ở ví dụ này giá trị hàm không thay đổi.

Hàm FINV trong Excel 4

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố lũy tích F nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FINV trong Excel 5

– Trường hợp số bậc tự do ở tử số hoặc mẫu số lớn hơn 10^10 hoặc nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FINV trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm ZTEST – Hàm trả về giá trị xác suất 1 phía của kiểm tra z trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *