Hàm TINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo 2 phía của phân bố t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo 2 phía của phân bố t Student.

Cú pháp: TINV(probability,deg_freedom).

Trong đó:

probability: Xác suất kết hợp với phân bố t Student 2 phía, là tham số bắt buộc.

deg_freedom: Số bậc tự do của phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu Deg_freedom -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu Deg_freedom không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Hàm TINV trả về giá trị t, sao cho P(|X| > t) = probability, trong đó X là một biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố t và P(|X| > t) = P(X t).

– Trường hợp muốn tính phân bố 1 phía sử dụng hàm TINV có thể tính theo công thức: =TINV(2* probability).

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo 2 phía của phân bố t Student dựa vào các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm TINV trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =TINV(D6,D7).

Hàm TINV trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của phân bố t Student 2 phía là:

Hàm TINV trong Excel 3

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm TINV trong Excel 4

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm TINV trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *