Hàm BETADIST – Hàm trả về hàm phân bố beta lũy tích trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BETADIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BETADIST

Mô tả: Hàm trả về hàm phân bố beta lũy tích. Hàm được ứng dụng để nghiên cứu sự biến thiên theo tỷ lệ phần trăm qua các mẫu.

Cú pháp: BETADIST(x,alpha,beta,[A],[B]).

Trong đó:

x: Giá trị giữa A và b dùng để định trị hàm, là tham số bắt buộc.

alpha: Tham biến của phân phối, là tham số bắt buộc.

beta: Tham biến của phân phối, là tham số bắt buộc.

A: Cận dưới của khoảng x, là tham số tùy chọn.

B: Cận trên của khoảng x, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lối #NUM!

– Nếu x , hoặc x > B, hoặc A = B -> hàm trả về giá trị lối #NUM!

– Nếu bỏ qua tham số A, B -> hàm sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố beta tích lũy với các tham số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BETADIST trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BETADIST(D6,D7,D8,D9,D10).

Hàm BETADIST trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm BETADIST trong Excel 3

– Trường hợp các giá trị tham biến của hàm nhỏ hơn hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BETADIST trong Excel 4

– Trường hợp giá trị đánh giá hàm nhỏ hơn hoặc bằng cận trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BETADIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BETADIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *