Hàm MDURATION – Trả về thời hạn Macauley có điều chỉnh của một chứng khoán với mệnh giá giả định $100 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MDURATION – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm MDURATION – Trả về thời hạn Macauley có điều chỉnh của một chứng khoán với mệnh giá giả định $100 trong Excel

Hàm Mduration

Mô tả: Trả về thời hạn Macauley có điều chỉnh của một chứng khoán với mệnh giá giả định $100.

Cú pháp: MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

coupon: Lãi suất phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi trong năm, là tham số bắt buộc có các giá trị sau:

+ frequency = 1 -> thanh toán lãi với tần suất 1 lần/1 năm.

+ frequency = 2 -> thanh toán lãi với tần suất 2 lần/1 năm.

+ frequency = 4 -> thanh toán lãi theo quý.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu yld hoặc coupon hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu frequency hoặc basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm tính toán dựa vào công thức:

Công thức hàm Mduration

Ví dụ:

Tính thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán biết các tham số sau:

Tính thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MDURATION(D6,D7,D8,D9,D10,D11)

Tìm hiểu thêm: Hàm LOGINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối lô – ga – rít chuẩn lũy tích trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức MDURATION

– Nhấn Enter -> thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán là:

Kết quả thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán

– Trường hợp ngày đáo hạn lớn hơn ngày kết toán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày đáo hạn lớn hơn ngày kết toán

>>>>>Xem thêm: Hàm PRODUCT – Hàm thực hiện tính tích của một trường (cột) dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

– Trường hợp giá trị tham số frequency vượt ngoài các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MDURATION trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *