Hàm CUBESET – Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CUBESET – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm khối rất được ưa dùng trong Excel và SQL Server 2000 & 2005.

Hàm Cubeset

Mô tả: Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nối với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Cú pháp: CUBESET(connection, set_expression, , [sort_order], [sort_by])

Trong đó:

connection: Tên của kết nối tới khối, ở dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

set_expression: Chuỗi văn bản của 1 biểu thức tập hợp, là tham số bắt buộc.

caption: Thuộc tính được trả về cho phần tử hay tham chiếu tới ô có chứa thuộc tính, là tham số tùy chọn.

sort_order: Xác định kiểu sắp xếp, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua mặc định  là 0, bao gồm:

+ sort_order = 0 -> hằng số liệt kê là SortNone -> giữ nguyên tập hợp theo thứ tự hiện tại và bỏ qua tham số sort_by.

+ sort_order = 1 -> hằng số liệt kê là SortAscending -> sắp xếp tập hợp tăng dần theo sort_by và tham số sort_by là bắt buộc.

+ sort_order = 2 -> hằng số liệt kê là SortDescending -> sắp xếp tập hợpgiảm dần theo sort_by và tham số sort_by là bắt buộc.

+ sort_order = 3 -> hằng số liệt kê là SortAlphaAscending -> sắp xếp tập hợp theo thứ tự alpha tăng dần và bỏ qua tham số sort_by.

+ sort_order = 4 -> hằng số liệt kê là Sort_Alpha_Descending -> sắp xếp tập hợp theo thứ tự alpha giảm dần và bỏ qua tham số sort_by.

+ sort_order = 5 -> hằng số liệt kê là Sort_Natural_Ascending -> sắp xếp tập hợp theo thứ tự tự nhiên tăng dần và bỏ qua tham số sort_by.

+ sort_order = 6 -> hằng số liệt kê là Sort_Natural_Descending -> sắp xếp tập hợp theo thứ tự tự nhiên giảm dần và bỏ qua tham số sort_by.

sort_by: Chuỗi văn bản gồm các giá trị cần sắp xếp, là tham số tùy chọn phụ thuộc vào sort_order.

Chú ý:

– Hàm CUBESET định trị nó tạm thời hiển thị thông báo “#Đang lấy dữ liệu…” cho tới khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

– Nếu connection không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NAME?

– Nếu cú pháp member_expression không hợp lệ hoặc chứa ít nhất 1 phần tử có kích thước khác với các phần tử còn lại -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Ngoài ra nếu hàm tham chiếu tới 1 đối tượng theo phiên -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ:

Ví dụ 1 số công thức cách áp dụng hàm trong cơ sở dữ liệu:

Một số công thức cách áp dụng hàm Cubeset trong cơ sở dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CUBESET trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *