Hàm ASINH – Hàm trả về sin hyperbolic nghịch đảo của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm ASINH – 1 trong những hàm lượng giác hay sử dụng hiện nay.

Hàm Asinh

Mô tả: Hàm trả về sin hyperbolic nghịch đảo (hay chính là giá trị nghịch đảo của sin hyperbolic) của một số. Giá trị trả về của hàm ASINH là 1 số.

Cú pháp: ASINH(number).

Trong đó: number là bất kì số thực nào muốn tính ASINH, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị trả về của hàm ASINH là 1 số.

– Nếu number không thuộc dạng số-> hàm trả về giá trị #VALUE!

Ví dụ:

Tính Asinh của các giá trị sau và thực hiện chuyển đổi sang đơn vị độ.

Hàm ASINH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ASINH(E7).

Hàm ASINH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị Asinh tương ứng với -35 là:

Hàm ASINH trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ASINH trong Excel 4

Do giá trị “dgfg” không thuộc kiểu số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm ASINH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *