Hàm DOLLARDE – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 giá đô la dưới dạng phân số sang dạng số thập phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DOLLARDE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Dollarde

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 giá đô la thể hiện với một phần là số nguyên và một phần là phân số sang dạng số thập phân.

Cú pháp: DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)

Trong đó:

fractional_dollar: Giá trị số được thể hiện với một phần là số nguyên và một phần là phân số muốn chuyển đổi.

fraction: Số nguyên được dùng trong mẫu của phân số.

Chú ý:

– Nếu giá trị đối số fraction không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu giá trị đối số fraction -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị đối số 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang giá trị thập phân tương ứng trong bảng mô tả:

Chuyển đổi các giá trị sau sang giá trị thập phân tương ứng trong bảng

– Tại  ô cần tính nhập công thức: =DOLLARDE(B5,C5).

Tại  ô cần tính nhập công thức =DOLLARDE(B5,C5)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter -  Cho giá trị trả về

– Sao chép công thức cho giá trị tương tự được kết quả:

Sao chép công thức cho giá trị tương tự

– Trường hợp giá trị đối số 0 Fraction -> hàm trả về giá trị lỗi DIV/0.

Trường hợp giá trị đối số 0 < Fraction < 1

– Trường hợp giá trị đối số Fraction -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị đối số Fraction <  0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DOLLARDE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *