Hàm CSCH – Hàm trả về giá cosec hyperbolic của 1 góc được tính bằng radian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm CSCH – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Hàm CSCH

Mô tả: Hàm trả về cosec hyperbolic của 1 góc được tính theo đơn vị radian, hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: CSCH(number).

Trong đó: number là giá trị cần tính, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị tuyệt đối của number

– Giá trị number phải có đơn vị radian, trường hợp number có đơn vị độ có thể làm theo cách sau:

+ Cách 1: Nhân giá trị number với PI()/180.

+ Cách 2: Sử dụng hàm chuyển đổi RADIANS.

– Nếu giá trị number vượt quá mức giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

– Tính giá trị Cosec hyperbolic của các giá trị trong bảng dưới đây:

Hàm CSCH trong Excel

– Tính các giá trị trong cột F – là các giá trị có đơn vị radian. Nhập công thức: =CSCH(F7).

Hàm CSCH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị Cosec hyperbolic của 0.52 là:

Hàm CSCH trong Excel 3

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm CSCH trong Excel 4

– Với các giá trị cột G với đơn vị độ -> sử dụng hàm RADIANS. Nhập công thức: =CSCH(RADIANS(G7)).

Hàm CSCH trong Excel 5

Nhấn Enter -> giá trị cosec hyperbolic của 30 độ là:

Hàm CSCH trong Excel 6

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm CSCH trong Excel 7

– Với trường hợp giá trị number = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Hàm CSCH trong Excel 8

– Với trường hợp giá trị number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị #VALUE!

Hàm CSCH trong Excel 9

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm CSCH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *