Hàm COMBIN – Hàm trả về số tập hợp của một số đối tượng đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm COMBIN – 1 trong những hàm lượng giác và toán học hay sử dụng hiện nay.

Hàm Combin

Mô tả: Hàm trả về số tổ hợp cho một số mục nhất định hay nói cách khác hàm xác định tổng số nhóm có thể cho các số hạng nhất định.

Cú pháp: COMBIN(number, number_chosen).

Trong đó:

number: Số hạng mục cần xác định nhóm, là tham số bắt buộc.

number_chosen: Số hạng mục có trong mỗi tổ hợp, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp các đối số thập phân, chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các đối số không ở dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number , number_chosen hoặc number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Các tổ hợp tách biệt với hoán vị trong đó thứ tự rất quan trọng.

– Xác định số tổ hợp dựa vào công thức:

Công thức

Trong đó:

number = n, number_choose = k.

– Pk,n tính theo công thức: Công thức 2

Ví dụ:

Tính số tổ được tạo thành từ số học sinh theo bảng sau:

Hàm COMBIN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COMBIN(F7,G7).

Hàm COMBIN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> số tổ 2 người được tạo thành từ 4 học sinh là:

Hàm COMBIN trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm COMBIN trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và cách sử dụng khi làm việc với hàm COMBIN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *