Hàm COVAR – Hàm trả về hiệp phương sai, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COVAR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COVAR

Mô tả: Hàm trả về hiệp phương sai, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong 2 tập dữ liệu.

Cú pháp: COVAR(array1,array2).

Trong đó:

array1: Phạm vi ô thứ nhất chứa các số nguyên, là tham số bắt buộc.

array2: Phạm vi ô thứ hai chứa các số nguyên, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị các tham số phải là số hoặc tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu giá trị tham số có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> chúng bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được bao gồm.

– Nếu array1, array2 có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Nếu array1 hoặc array2 trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

– Hiệp phương sai được tính theo công thức:

Công thức

Trong đó:

+ x and y là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1)AVERAGE(array2).

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính hiệp phương sai, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong 2 mảng trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm COVAR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COVAR(C6:C12,D6:D12).

Hàm COVAR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm COVAR trong Excel 3

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng không bằng nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Hàm COVAR trong Excel 4

– Trường hợp 1 trong 2 mảng không chứa dữ liệu (hay dữ liệu trống) -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

Hàm COVAR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COVAR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *