Hàm CONCATENATE – Sử dụng hàm để nối hai hay nhiều chuỗi dữ liệu thành một chuỗi trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CONCATENATE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Concatenate

Mô tả: Sử dụng hàm để nối hai hay nhiều chuỗi dữ liệu thành một chuỗi.

Cú pháp: CONCATENATE(text1, [text2], …)

Trong đó:

text1, [text2], …): Các chuỗi dữ liệu cần ghép thành 1 chuỗi, trong đó text1 là tham số bắt buộc, từ text2 là tham số tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số text, chứa tối đa 8129 ký tự.

Chú ý:

– Nếu actual_range, expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau-> hàm trả về giá trị lối #N/A

– Kiểm thử χ2 tính toán số liệu thống kê χ2 bằng công thức:

Kiểm thử x2 tính toán số liệu thống kê χ2 bằng công thức

Trong đó:

+ Aij: Là tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j

+ Eij: Là tần suất dự kiến trong hàng thứ i, cột thứ j

+ r: số hàng

+ c: số cột

– Giá trị dưới của χ2 là chỉ báo của tính độc lập, từ công thức có thể thấy χ2 luốn dương và bằng 0 klhi chỉ khi Aij = Eij với mọi i,j.

– Sử dung hàm CHITEST thích hợp nhất khi các giá trị Eij không quá nhỏ.

Ví dụ:

Thực hiện nối các chuỗi dữ liệu trong các cột để đưa ra thông báo với thí sinh, các tham số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Thực hiện nối các chuỗi dữ liệu trong các cột để đưa ra thông báo với thí sinh

– Đưa ra thông báo thí sinh tên là gì với mã dự thi là gì đạt tổng điểm là bao nhiêu. Tại ô cần tính nhập công thức: = CONCATENATE(“Thí sinh “,D6,” với mã dự thi “,C6,” có tổng điểm là: “,E6).

Tại ô cần tính nhập công thức CONCATENATE

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Kết quả giá trị trả về của hàm

– Đưa ra thông báo thí sinh tên là gì với mã dự thi là gì đạt tổng điểm là bao nhiêu đã trúng tuyển vào trường. Tại ô cần tính nhập công thức: = CONCATENATE(“Thí sinh “,D7,” với mã dự thi “,C7,” có tổng điểm là: “,E7, ” đã trúng tuyển vào trường”)

Đưa ra thông báo thí sinh tên là gì với mã dự thi là gì đạt tổng điểm là bao nhiêu đã trúng tuyển vào trường

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Nhấn Enter - giá trị trả về của hàm cho kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *