Hàm BITAND – Hàm trả về bitwise ‘And’ của hai số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BITAND – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BITAND

Mô tả: Hàm trả về bitwise ‘And’ của hai số. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: BITAND( number1, number2).

Trong đó:

number1: Số ở dạng thập phân và phải lớn hơn 0, là tham số bắt buộc.

number2: Số ở dạng thập phân và phải lớn hơn 0, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm BITAND trả về giá trị thập phân và là bitwise ‘And’ của các tham số.

– Giá trị của mỗi vị trí bít chỉ được tính nếu cả 2 bit của tham số tại vị trí đó bằng 1.

– Vị trí các bit trả về được tịnh tiến từ phải sang trái.

– Nếu 1 trong các tham số number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu 1 trong các tham số number không phải là số nguyên hoặc number > 2 ^ 48 -1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp 1 trong 2 tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính bitwise ‘And’ của các giá trị mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm BITAND trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BITAND(C6,D6).

Hàm BITAND trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BITAND trong Excel 3

– Ở đây 12 được biểu diễn dưới dạng số nhị phân là: 1100 và 4 được biểu diễn dưới dạng số nhị phân là 100 -> hai giá trị 12 và 4 chỉ trùng khớp ở vị trí bít thứ 3-> tính từ bên phải sang tương ứng với giá trị 2^2 =4 -> kết quả trả về là 4.

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm BITAND trong Excel 4

– Trường hợp 1 trong 2 giá trị number > 2 ^ 48 -1 hoặc number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BITAND trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BITAND trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *