Hàm TDIST – Hàm trả về phân bố t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TDIST

Mô tả: Hàm trả về các điểm xác suất cho phân bố t Student. Ứng dụng hàm trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ.

Cú pháp: TDIST(x,deg_freedom,tails).

Trong đó:

x: Giá trị dùng để đánh giá phân bố, là tham số bắt buộc.

deg_freedom: Số bậc tự do của phân bố, là tham số bắt buộc.

tails: Giá trị xác định số phần dư của phân bố được trả về, là tham số bắt buộc gồm các giá trị sau:

+ tails = 1 -> trả về phân bố 1 phía.

+ tails = 2 -> trả về phân bố 2 phía.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu Deg_freedom -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu Deg_freedomTails không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu Tails nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu x -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu Tails = 1 -> hàm TDIST sẽ được tính toán là TDIST = P(X>x).

– Nếu Tails = 2 -> hàm TDIST sẽ được tính toán là TDIST = P(|X| > x) = P(X > x hoặc X .

– Trường hợp x để dùng được hàm lưu ý rằng: TDIST(-x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1) = P(X > -x)TDIST(-x,df,2) = TDIST(x,df,2) = P(|X| > x).

Ví dụ:

Tính phân bố t Student dựa vào các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm TDIST trong Excel

– Tính phân bố t Student 1 phía. Tại ô cần tính nhập công thức: =TDIST(D6,D7,D8).

Hàm TDIST trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị phân bố t Student 1 phía là:

Hàm TDIST trong Excel 3

– Tính phân bố t Student 2 phía. Tại ô cần tính nhập công thức: =TDIST(D6,D7,D9).

Hàm TDIST trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị phân bố t Student 2 phía là:

Hàm TDIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *