Hàm TBILLEQ – Hàm trả về lợi nhuận của trái phiếu tương ứng với trái phiếu kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TBILLEQ – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Tbilleq

Mô tả: Hàm trả về lợi nhuận của trái phiếu tương ứng với trái phiếu kho bạc.

Cú pháp: TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

– discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu discount ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi nhuận của trái phiếu tương ứng với trái phiếu kho bạc theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính lợi nhuận của trái phiếu tương ứng với trái phiếu kho bạc

Tại ô cần tính nhập công thức: =TBILLEQ(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =TBILLEQ(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> Lợi nhuận của trái phiếu tương ứng với trái phiếu kho bạc là:

Kết quả Lợi nhuận của trái phiếu tương ứng với trái phiếu kho bạc

– Trường hợp ngày kết toán lớn hơn ngày đáo hạn của trái phiếu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày kết toán lớn hơn ngày đáo hạn của trái phiếu

– Trường hợp tỷ lệ chiết khấu không phải là số dương -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp tỷ lệ chiết khấu không phải là số dương

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TBILLEQ trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *