Hàm SUMX2PY2 – Hàm trả về tổng của tổng các bình phương của các giá trị tương ứng trong 2 mảng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUMX2PY2 – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SUMX2PY2 – Hàm trả về tổng của tổng các bình phương của các giá trị tương ứng trong 2 mảng trong Excel

Hàm Sumx2py2

Mô tả: Hàm trả về tổng của tổng các bình phương của các giá trị tương ứng trong 2 mảng trong Excel.

Cú pháp: SUMX2PY2(array_x, array_y).

Trong đó:

array_x: Mảng đầu tiên hoặc phạm vi đầu tiên muốn tính giá trị, là tham số bắt buộc.

array_y: Mảng thứ 2 hoặc phạm vi thứ 2 muốn tính giá trị, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị đối số number có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham số có chứa số.

– Với giá trị đối số number là số, giá trị logic hay kiểu biểu thị văn bản cho số sẽ được tính khi gõ trực tiếp trong công thức.

– Trường hợp 2 mảng array_x, array_y không có cùng số phần tử hay cùng kích thước -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Phương trình hàm SUMX2PY2 áp dụng tính tổng của hiệu các bình phương:

Công thức

Ví dụ:

Tính tổng của tổng các bình phương các giá trị của 2 mảng sau:

1. Mảng 1 chiều.

Hàm SUMX2PY2 trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMX2PY2(E7:E13,F7:F13).

Hàm SUMX2PY2 trong Excel 2

– Nhấn Enter -> tổng của tổng các giá trị bình phương các giá trị trong 2 mảng trên là:

Tìm hiểu thêm: Hàm RATE – Hàm trả về lãi suất theo kỳ hạn của một niên kim trong Excel

Hàm SUMX2PY2 trong Excel 3

– Trường hợp các giá trị trong mảng là văn bản hoặc ô trống bị bỏ qua.

Hàm SUMX2PY2 trong Excel 4

2. Với mảng 2 chiều.

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMX2PY2(E7:F13,G7:H13).

Hàm SUMX2PY2 trong Excel 5

– Nhấn Enter ¬> giá trị trả về là:

Hàm SUMX2PY2 trong Excel 6

– Trường hợp 2 mảng không cùng kích thước -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A:

Hàm SUMX2PY2 trong Excel 7

>>>>>Xem thêm: Hàm GCD – Hàm trả về ước số chung lớn nhất của 2 hoặc nhiều số nguyên trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm SUMX2PY2.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *