Hàm SUMSQ – Hàm trả về tổng của bình phương các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUMSQ – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sumsq

Mô tả: Hàm trả về tổng của bình phương các đối số trong Excel.

Cú pháp: SUMSQ(number1, [number2], …).

Trong đó:

number1: Giá trị đối số đầu tiên muốn tính tổng của bình phương, là tham số bắt buộc.

number2,..: Các đối số tiếp theo muốn tính tổng các bình phương, chứa tối đa 255 đối số number, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Giá trị đối số number có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham số có chứa số.

– Với giá trị đối số number là số, giá trị logic hay kiểu biểu thị văn bản cho số sẽ được tính khi gõ trực tiếp trong công thức.

– Với trường hợp đối số number là mảng hay tham chiếu chỉ các giá trị số trong mảng được tính, giá trị logic, văn bản, ô trống hay giá trị lỗi bị bỏ qua.

– Trường hợp các giá trị number là giá trị lỗi hay văn bản hàm thường trả về giá trị lỗi do không thể chuyển đổi sang kiểu số.

Ví dụ:

Tính tổng các giá trị bình phương sau:

Hàm SUMSQ trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMSQ(D7,E7).

Hàm SUMSQ trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SUMSQ trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SUMSQ trong Excel 4

– Ở đây:

+ Trường hợp giá trị number là văn bản hoặc ô trống hàm thực hiện bỏ qua coi giá trị đó bằng không.

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm SUMSQ.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *