Hàm SLN – Hàm trả về giá trị khấu hao theo phương pháp đường thẳng của tài sản trong một kỳ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SLN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SLN

Mô tả: Hàm trả về giá trị khấu hao theo phương pháp đường thẳng của tài sản trong một kỳ.

Cú pháp: SLN(cost, salvage, life)

Trong đó:

cost: Chi phí ban đầu của tài sản, là tham số bắt buộc.

salvage: Giá trị thu hồi của tài sản hay còn gọi là giá trị sau khấu hao, là tham số bắt buộc.

life: Số kỳ khấu hao của tài sản hay chính là tuổi thọ hữu ích của tài sản, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm SLN được tính theo công thức:

Công thức hàm SLN

Ví dụ:

Tính giá trị khấu hao bình quân mỗi năm của tài sản theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị khấu hao bình quân mỗi năm của tài sản

Tại ô cần tính nhập công thức: =SLN(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =SLN(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> giá trị khấu hao bình quân mỗi năm của tài sản là:

Kết quả giá trị khấu hao bình quân mỗi năm của tài sản

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SLN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *