Hàm SERIESSUM – Hàm trả về tổng chuỗi lũy thừa theo công thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SERIESSUM – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Seriessum

Mô tả: Hàm trả về tổng của một chuỗi lũy thừa dựa trên công thức:

Công thức

Cú pháp: SERIESSUM(x, n, m, coefficients).

Trong đó:

x: Giá trị đầu vào cho chuỗi lũy thừa, là tham số bắt buộc.

n: Lũy thừa khởi tạo để tăng tới x, là tham số bắt buộc.

m: Số bước lũy thừa tăng lên cho mỗi toán hạng trong chuỗi, là tham số bắt buộc.

coefficients: Tập hợp hệ số được nhân với mỗi lũy thừa của x. Số lượng giá trị trong hệ số quyết định số lượng toán hạng trong chuỗi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính tổng các giá trị trong bảng sau:

Hàm SERIESSUM trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SERIESSUM(D7,E7,F7,{1,5,7,9,8}).

Hàm SERIESSUM trong Excel 2

– Nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm SERIESSUM trong Excel 3

Ở đây:

X = 1, n = 0, m = 5, coefficients = {1,5,7,9,8}

SERIESSUM(1,0,5,{1,5,7,9,8} = 30

Công thức 2

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SERIESSUM trong Excel 4

Trường hợp 1 trong các tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm SERIESSUM trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm SERIESSUM trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *