Hàm RRI – Hàm trả về lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RRI – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm RRI

Mô tả: Hàm trả về lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư.

Cú pháp: RRI(nper, pv, fv)

Trong đó:

nper: Số kỳ hạn của khoản đầu tư, là tham số bắt buộc.

pv: Giá trị hiện tại của khoản đầu tư, là tham số bắt buộc.

fv: Giá trị tương lai của khoản đầu tư hay chính là số tiền kỳ vọng sau khi thực hiện các khoản thanh toán cuối cùng, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu các giá trị đối số không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu kiểu dữ liệu của các đối số không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm RRI tính toán bằng cách dùng phương trình:

Trong đó:

Nper: là số kỳ hạn, Pv là giá trị hiện tại, Fv là giá trị tương lai.

Ví dụ:

Tính lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của chứng khoán theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Công thức hàm RRI

Trong đó:

Nper: là số kỳ hạn, Pv là giá trị hiện tại, Fv là giá trị tương lai.

Ví dụ:

Tính lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của chứng khoán theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của chứng khoán

Tại ô cần tính nhập công thức: =RRI(D6*12,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =RRI(D6*12,D7,D8)

– Nhấn Enter -> lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của chứng khoán là:

Kết quả lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của chứng khoán

– Trường hợp giá trị tương lai của khoản đầu tư không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị tương lai của khoản đầu tư không hợp lệ

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RRI trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *