Hàm PRODUCT – Hàm trả về tích của các số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PRODUCT – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Product

Mô tả: Hàm thực hiện nhân tất cả các đối số đã cho với nhau. Giá trị trả về là tích của các đối số đã cho. Hàm PRODUCT sử dụng thay toán tử nhân trong các trường hợp cần nhân nhiều giá trị ô với nhau.

Cú pháp: PRODUCT(number1, [number2], …).

Trong đó: number1, number2 là các giá trị cần tính tích. Đối số number 1 là giá trị bắt buộc, các đối số còn lại tùy ý và có tối đa 255 đối số.

Chú ý:

– Trường hợp 1 trong các đối number số không phải dạng số -> Hàm trả về giá trị là tích của các đối số number còn lại.

– Nếu tất cả các đối số number không phải là số -> hàm trả về kết quả bằng 0.

Ví dụ:

Tính lương của các nhân viên theo bảng mô tả dưới đây:

Hàm PRODUCT trong Excel

– Lương thực lĩnh được tính bằng công lương 1 ngày nhân với số ngày công -> nhập công thức: =PRODUCT(E7,F7).

Hàm PRODUCT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> lương thực lĩnh của nhân viên là:

Hàm PRODUCT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các nhân viên còn lại được kết quả:

Hàm PRODUCT trong Excel 4

– Trường hơp nhập sai số ngày công của nhân viên không phải giá trị số -> hàm trả về giá trị là lương trên 1 ngày:

Hàm PRODUCT trong Excel 5

– Nếu nhập sai giá trị lương ngày và số ngày công không phải dạng số -> hàm trả về kết quả bằng 0.

Hàm PRODUCT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm PRODUCT.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *