Hàm ODD – Hàm làm tròn số lên, đến số nguyên lẻ gần nhất trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ODD – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Odd

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số lên, tới số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp: ODD(number).

Trong đó: number là giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị number là số nguyên lẻ -> hàm không làm tròn mà giữ nguyên giá trị ban đầu.

– Hàm thực hiện làm tròn số lên, tiến ra xa số 0 bất kể dấu của giá trị number.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị trong bảng sau:

Hàm ODD trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ODD(D7).

Mô tả công thức: Hàm thực hiện làm tròn giá trị 1.9 trong ô D7 lên giá trị số nguyên lẻ gần nhất.

Hàm ODD trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị được làm tròn lên là:

Hàm ODD trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn được kết quả:

Hàm ODD trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number -> hàm thực hiện làm tròn giá trị lên, tiến ra xa số 0.

Hàm ODD trong Excel 5

– Trường hợp giá trị number là giá trị lẻ -> hàm không thực hiện làm tròn và trả về giá trị ban đầu.

Hàm ODD trong Excel 6

– Nếu giá trị number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ODD trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn và một số chú trong quá trình làm việc với hàm ODD.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *