Hàm LOG – Hàm trả về lô – ga – rit của một số với cơ số đã định trước trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOG – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Log

Mô tả: Hàm trả về lô – ga – rit của một số với cơ số đã định trước.

Cú pháp: LOG(number, [base]).

Trong đó:

number: Số thực dương muốn tính lô – ga – rit, là tham số bắt buộc.

base: Giá trị xác định cơ số lô – ga – rit, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua giá trị mặc định là 10.

Chú ý:

– Nếu giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lô – ga – rit của các giá trị tương ứng với cơ số trong bảng dữ liệu sau:

Hàm LOG trong Excel

– Tính giá trị lô – ga – rit của 100 bỏ qua giá trị base -> nhập công thức: =LOG(G6).

Hàm LOG trong Excel 2

– Nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm LOG trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại. Vì các giá trị cần tính có thêm cơ số -> nhập công thức: =LOG(G7,H7).

Hàm LOG trong Excel 4

– Ở đây:

+ Giá trị 92 với cơ số 2.7182828 (tương ứng cơ số e hay đây chính là tính LN(92)).

+ Giá trị 64 với cơ số 2 -> 64 = 2^6 -> LOG(64,2)=6.

+ Giá trị 729 với cơ số 9 -> 729 = 9^3 -> LOG(729,9)=3.

– Trường hợp giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOG trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm LOG.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *