Hàm ISO.CEILING – Hàm làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISO.CEILING – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm ISO.CEILING – Hàm làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất, bất kể dấu của số, hàm làm tròn lên. Hàm hỗ trợ Excel phiên bản 2013 trở đi.

Cú pháp: ISO.CEILING(number, [significance]).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

significance: Bội số muốn làm tròn tới, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua giá trị mặc định là 1.

Chú ý:

– Với number > 0 -> hàm làm tròn lên tiến ra xa số 0.

– Với number -> hàm làm tròn lên tiến lại gần số 0.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị trong bảng sau sử dụng hàm ISO.CEILING.

Hàm ISOCEILING trong Excel

1. Làm tròn các số có giá trị đối nhau với cùng bội số là 1.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISO.CEILING(G7,H7).

Hàm ISOCEILING trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị 9.8 làm tròn lên với bội số là 1 là:

Hàm ISOCEILING trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại được kết quả:

Tìm hiểu thêm: Hàm UNICHAR – Hàm trả về ký tự UNICODE của giá trị số được nhập vào đại diện cho ký tự trong bảng mã UNICODE trong Excel

Hàm ISOCEILING trong Excel 4

– Như vậy -9.8

2. Làm tròn với cùng 1 giá trị (lớn hơn 0) nhưng bội số đối nhau.

– Với cùng 1 giá trị dương nhưng bội số đối nhau -> hàm trả về cùng 1 kết quả và làm tròn tiến ra xa số 0.

Hàm ISOCEILING trong Excel 5

3. Làm tròn với cùng 1 giá trị (nhỏ hơn 0) nhưng bội số đối nhau.

– Với cùng 1 giá trị dương nhưng bội số đối nhau -> hàm trả về cùng 1 kết quả và làm tròn tiến lại gần số 0.

Hàm ISOCEILING trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm NPV – Hàm trả về giá trị hiện tại ròng của 1 khoản đầu tư sử dụng lãi suất chiết khấu và các khoản thanh toán, thu nhập trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm ISO.CEILING trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *