Hàm INTRATE – Hàm trả về lãi suất của một chứng khoán đã đầu tư toàn bộ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm INTRATE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Intrate

Mô tả: Hàm trả về lãi suất của một chứng khoán đã đầu tư toàn bộ.

Cú pháp: INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

investment: Số tiền đã đầu tư vào chứng khoán, là tham số bắt buộc.

redemption: Số tiền nhận được khi chứng khoán đáo hạn, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu investment ≤ 0 hoặc redemption ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu frequency hoặc basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm tính toán dựa theo công thức:

Hàm Intrate tính toán dựa theo công thức

Trong đó:

B: Là số ngày trong năm tùy thuộc vào cơ sở đếm ngày.

DIM: Là số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày đáo hạn của chứng khoán.

Ví dụ:

Tính lãi suất chiết khấu của chứng khoán biết giá trị các tham số trong bảng dưới đây:

Tính lãi suất chiết khấu của chứng khoán

– Tại ô cần tính nhập công thức: =INTRATE(D6,D7,D8,D9,D10).

Tại ô cần tính nhập công thức =INTRATE(D6,D7,D8,D9,D10)

– Nhấn Enter -> lãi suất chiết khấu của chứng khoán đã đầu tư là:

Kết quả lãi suất chiết khấu của chứng khoán đã đầu tư

– Trường hợp số tiền đầu tư và số tiền nhận được có giá trị nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm INTRATE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *