Hàm DELTA – Hàm thực hiện kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DELTA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DELTA

Mô tả: Hàm thực hiện kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không. Sử dụng hàm để lọc một bộ giá trị.

Cú pháp: DELTA(number1, [number2]).

Trong đó:

number1: Số thứ nhất cần kiểm tra, là tham số bắt buộc.

number2: Số thứ hai cần kiểm tra, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua mặc định giá trị number2 là 0.

Chú ý:

– Nếu number1, number2 không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Hàm trả về giá trị bằng 1 nếu 2 số đó bằng nhau, trả về kết quả 0 nếu hai số đó không bằng nhau.

Ví dụ:

Kiểm tra xem các cặp giá trị number1, number2 được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây có bằng nhau không?

Hàm DELTA trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DELTA(C6,D6).

Hàm DELTA trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DELTA trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm DELTA trong Excel 4

– Trường hợp 1 trong 2 giá trị number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm DELTA trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DELTA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *