Hàm IMAGINARY – Hàm trả về hệ số ảo của một số phức trong định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMAGINARY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMAGINARY

Mô tả: Hàm trả về hệ số ảo của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMAGINARY(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tìm hệ số ảo, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Sử dụng hàm để tính hệ số ảo của số phức.

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm hệ số ảo của số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMAGINARY trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMAGINARY(C6).

Hàm IMAGINARY trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMAGINARY trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMAGINARY trong Excel 4

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMAGINARY trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMABGINARY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *