Hàm BIN2HEX – Hàm chuyển đổi số nhị phân sang hệ số thập lục phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BIN2HEX – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BIN2HEX

Mô tả: Hàm chuyển đổi số nhị phân sang hệ số thập lục phân trong Excel.

Cú pháp: BIN2HEX(number, [places]).

Trong đó:

number: Số nhị phân cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

places: Số kí tự sử dụng cho giá trị trả về, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm sẽ dùng tối thiểu số kí tự cần dùng để biểu đạt số.

Chú ý:

– Nếu number không phải là số nhị phân hoặc chứa hơn 10 bít -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number -> hàm bỏ qua khoảng trắng và trả về số thập lục phân 10 kí tự.

– Nếu số kí tự hàm yêu cầu trả về lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải dạng số hoặc places -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu places không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Ví dụ:

Chuyển các số nhị phân sau sang số thập lục phân tương ứng:

Hàm BIN2HEX trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BIN2HEX(C6,D6).

Hàm BIN2HEX trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BIN2HEX trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm BIN2HEX trong Excel 4

– Trường hợp số kí tự trả về của hàm lớn hơn so với giá trị quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BIN2HEX trong Excel 5

– Trường hợp giá trị number không phải là số nhị phân -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BIN2HEX trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BIN2HEX trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *