Hàm GCD – Hàm trả về ước số chung lớn nhất của 2 hoặc nhiều số nguyên trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GCD cho phép tính nhanh ước số chung lớn nhất của 2 hay nhiều số nguyên trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm GCD – Hàm trả về ước số chung lớn nhất của 2 hoặc nhiều số nguyên trong Excel

Hàm GCD

Mô tả: Hàm thực hiện trả về ước số chung lớn nhất của hai hoặc nhiều số nguyên. Ước số chung lớn nhất là số nguyên lớn nhất mà các đối số number đều chia hết cho nó.

Cú pháp: GCD(number1, [number2], …).

Trong đó: number1, number2,.. là các số nguyên cần tính ước số chung lớn nhất, hàm chứa tối đa 255 đối số number. Nếu các giá trị number không phải là số nguyên chúng bị cắt cụt.

Chú ý:

– Nếu 1 trong bất kì các đối số number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu bất kì đối số nào có giá trị âm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Số nguyên tố chỉ có ước số là 1 và chính nó.

– Nếu các đối số number không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Tất cả các đối số number đều chia hết cho 1.

– Nếu bất kì đối số nào của number lớn hơn hoặc bằng 2^53 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm ước số chung lớn nhất (ƯSCLN) của các số sau:

Hàm GCD trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =GCD(G7,H7,I7). Với trường hợp này bạn có thể chỉ nhập 2 đối số number: =GCD(G7,H7).

Hàm GCD trong Excel 2

– Nhấn Enter -> Ước số chung lớn nhất của 9 và 2 là:

Tìm hiểu thêm: Hàm FV – Hàm trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư trong Excel

Hàm GCD trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm GCD trong Excel 4

– Trường hợp các giá trị của đối số number không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên rồi mới thực hiện tính ƯSCLN:

Hàm GCD trong Excel 5

– Trường hợp 1 giá trị đối số trong các đối số có giá trị nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm GCD trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm FLOOR.PRECISE – Hàm làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa bất kể dấu của số trong Excel

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số lưu ý trong quá trình làm việc với hàm GCD.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *