Hàm FLOOR.PRECISE – Hàm làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa bất kể dấu của số trong Excel

Trong thực tế, Excel hỗ trợ rất nhiều hàm cho phép làm tròn số. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm FLOOR.PRECISE – Hàm cho phép làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất bất chấp dấu của số.

Bạn đang đọc: Hàm FLOOR.PRECISE – Hàm làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa bất kể dấu của số trong Excel

Hàm Floorprecise

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất mà không phụ thuộc vào dấu của số, số luốn làm tròn xuống.

Cú pháp: FLOOR.PRECISE(number, [significance]).

Trong đó:

number: Giá trị số muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

significance: Bội số muốn làm tròn, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua giá trị mặc định là 1.

Chú ý:

– Nếu 1 trong 2 tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Hàm thực hiện làm tròn bất kể dấu của giá trị numbersignificance.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị sau sử dụng hàm FLOOR.PRECISE.

Hàm FLOORPRECISE trong Excel

1. Làm tròn với cùng 1 giá trị thay đổi bội số.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FLOOR.PRECISE(H7,I7).

Hàm FLOORPRECISE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị 5.9 được làm tròn với bội số -1 là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SIGN – Hàm trả về dấu của 1 số trong Excel

Hàm FLOORPRECISE trong Excel 3

– Sao chép công thức cho giá trị còn lại được kết quả là 0. Như vậy với cùng 1 giá trị number nhưng với bội số khác nhau cho kết quả khác nhau.

Hàm FLOORPRECISE trong Excel 4

2. Cùng một giá trị number nhưng bội số là những số đối của nhau -> hàm cho kết quả giống nhau.

– Với cùng giá trị number 5.9 với bội số là 3 và -3 -> cùng cho 1 kết quả-> hàm không phụ thuộc vào dấu của bội số.

Hàm FLOORPRECISE trong Excel 5

3. So sánh cách sử dụng bội số.

– Trường hợp sử dụng bội số là 0 -> hàm làm tròn xuống tiến về 0 theo bội số gần nhất.

– Trường hợp sử dụng bội số ngoài giá trị 0 -> hàm làm tròn ra xa số 0 theo bội số gần nhất.

Hàm FLOORPRECISE trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm IMREAL – Hàm trả về hệ số thực của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Trên đây là cách sử dụng và một số lưu ý trong quá trình làm việc với hàm FLOOR.PRECISE.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *