Hàm FDIST – Hàm trả về phân bố xác suất F (mức đa dạng) bên phải cho hai tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm FDIST – Hàm trả về phân bố xác suất F (mức đa dạng) bên phải cho hai tập dữ liệu trong Excel

Hàm FDIST

Mô tả: Hàm trả về phân bố xác suất F (mức đa dạng) bên phải cho hai tập dữ liệu. Ứng dụng hàm để xác định mức đa dạng của 2 tập dữ liệu có khác nhau hay không.

Cú pháp: FDIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2).

Trong đó:

x: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số, là tham số bắt buộc.

deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom2 không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt hành số nguyên.

– Nếu deg_freedom1 hoặc deg_freedom1 ≥ 10^10, deg_freedom2 hoặc deg_freedom2 ≥ 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm FDIST được tính toán như là FDIST = P (F > x) với F là biến ngẫu nhiên.

Ví dụ:

Tính giá trị của phân bố xác suất F với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm FDIST trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FDIST(D6,D7,D8).

Hàm FDIST trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Tìm hiểu thêm: Hàm Trừ trong Excel – Cách sử dụng hàm trừ và ví dụ

Hàm FDIST trong Excel 3

– Trường hợp số bậc tư do ở tử số và mẫu số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên. Như ở ví dụ này giá trị hàm không thay đổi.

Hàm FDIST trong Excel 4

– Trường hợp giá trị để đánh giá hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FDIST trong Excel 5

– Trường hợp số bậc tự do ở tử số hoặc mẫu số lớn hơn 10^10 hoặc nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FDIST trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Cách xóa đường kẻ bảng trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *