Hàm EVEN – Hàm làm tròn số lên số nguyên chẵn gần nhất trong Excel

Trong thực tế, Excel hỗ trợ rất nhiều hàm cho phép làm tròn số lên số nguyên gần nhất. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm EVEN – Hàm cho phép làm tròn số lên đến số nguyên chẵn gần nhất.

Hàm Even

Mô tả: Hàm trả về số được làm tròn lên đến số nguyên chẵn gần nhất.

Cú pháp: EVEN(number).

Trong đó: number là giá trị cần làm tròn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu number không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Không xét dấu của giá trị number hàm luôn làm tròn ra xa số 0.

Ví dụ:

– Làm tròn các giá trị sau trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm EVEN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =EVEN(H7).

Hàm EVEN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị -5.235 được làm tròn lên giá trị là:

Hàm EVEN trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm EVEN trong Excel 4

– Trong trường hợp giá trị number không ở dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm EVEN trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm EVEN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *