Hàm CUBEKPIMEMBER – Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CUBEKPIMEMBER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm khối rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CUBEKPIMEMBER

Mô tả: Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô. Ứng dụng hàm trong việc theo dõi hiệu suất của 1 tổ chức. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nỗi với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Cú pháp: CUBEKPIMEMBER(connection,kpi_name,kpi_property,)

Trong đó:

connection: Tên của kết nối tới khối, ở dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

kpi_name: Tên KPI trong khối, ở dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

kpi_property: Giá trị KPI trả về tương ứng với giá trị trả về, là tham số bắt buộc bao gồm những giá trị sau:

+ Số nguyên = 1 -> hằng số liệt kê là KPIValue -> trả về giá trị thực tế.

+ Số nguyên = 2 -> hằng số liệt kê là KPIGoal -> trả về giá trị mục tiêu.

+ Số nguyên = 3 -> hằng số liệt kê là KPIStatus -> trả về trạng thái của KPI tại một thời điểm cụ thể.

+ Số nguyên = 4 -> hằng số liệt kê là KPITrend -> trả về một số đo giá trị thời gian.

+ Số nguyên = 5 -> hằng số liệt kê là KPIWeight -> trả về tầm quan trọng tương đối được gán cho KPI.

+ Số nguyên = 6 -> hằng số liệt kê là KPICurrentTimeMember -> trả về bối cảnh thời gian cho KPI.

caption: Chuỗi văn bản thay thế được hiển thị trong ô thay cho kpi_namekpi_property.

Chú ý:

– Hàm CUBEKPIMEMBER định trị nó tạm thời hiển thị thông báo “#Đang lấy dữ liệu…” cho tới khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

– Để sử dụng được hàm CUBEKPIMEMBER trong 1 phép tính phải chỉ rõ hàm là 1 đối số biểu thức phần tử.

– Nếu connection không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NAME?

– Nếu tên KPI hoặc thuộc tính KPI không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Ví dụ:

Ví dụ 1 số công thức cách áp dụng hàm trong cơ sở dữ liệu:

Một số công thức cách áp dụng hàm Cubekpimember trong cơ sở dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CUBEKPIMEMBER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *