Hàm COUPDAYSNC – Hàm trả về số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày phiếu lãi tiếp theo trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUPDAYSNC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Coupdaysnc

Mô tả: Hàm trả về số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày phiếu lãi tiếp theo.

Cú pháp: COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lấn thanh toán phiếu lãi trong năm, là tham số bắt buộc có các giá trị sau:

+ frequency = 1 -> thanh toán lãi với tần suất 1 lần/1 năm.

+ frequency = 2 -> thanh toán lãi với tần suất 2 lần/1 năm.

+ frequency = 4 -> thanh toán lãi theo quý.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu frequency hoặc basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số ngày bắt đầu từ ngày kết toán tới ngày phiếu lãi tiếp theo biết các tham số sau:

Tính số ngày bắt đầu từ ngày kết toán tới ngày phiếu lãi tiếp theo

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUPDAYBS(D6,D7,D8,D9)

Tại ô cần tính nhập công thức =COUPDAYBS(D6,D7,D8,D9)

– Nhấn Enter -> tổng số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày phiếu lãi tiếp theo là:

Tổng số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày phiếu lãi tiếp theo

– Trường hợp các đối số của hàm có giá trị số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên -> tổng số ngày không đổi.

Trường hợp các đối số của hàm có giá trị số không phải là số nguyên

– Trường hợp ngày thanh toán chứng khoán lớn hơn ngày đáo hạn của chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUPDAYSNC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *