Hàm COLUMNS – Hàm trả về tổng số cột trong một mảng hoặc 1 tham chiếu nhất định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COLUMNS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Columns

Mô tả: Hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định trong Excel.

Cú pháp: COLUMNS(array)

Trong đó:

array: Mảng hoặc công thức mảng hoặc tham chiếu đến phạm vi ô muốn tính tổng số cột.

Ví dụ:

Tính tổng số cột của các giá trị theo bảng mô tả dưới đây:

Tính tổng số cột của các giá trị theo bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức =COLUMNS(B7:C7)

Tại ô cần tính nhập công thức =COLUMNS(B7:C7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

kết quả giá trị trả về

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

– Trường  hợp đối số là hằng số mảng -> nhập công thức: =COLUMNS({1,2,3,4;5,6,7,8})

Trường  hợp đối số là hằng số mảng

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter - giá trị trả về

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COLUMNS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *