Hàm BITXOR – Hàm trả về bitwise ‘XOR’ của hai số ở dạng nhị phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BITXOR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BITXOR

Mô tả: Hàm trả về bitwise ‘XOR’ của hai số ở dạng nhị phân. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: BITXOR(number1, number2).

Trong đó:

number1: Số thứ nhất cần so sánh ở dạng thập phân và phải lớn hơn hoặc bằng 0, là tham số bắt buộc.

number2: Số thứ hai cần so sánh ở dạng thập phân và phải lớn hơn hoặc bằng 0, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị trả về của hàm với các bít được tịnh tiến từ phải sang trái.

– Nếu 1 trong 2 đối số vượt quá giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number1 > 2^48 – 1 hoặc number2 > 2^48 – 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number1, number2 không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Hãy so sánh giá trị của số 6 và 4 ở dạng nhị phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BITXOR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BITXOR(D6,D7).

Hàm BITXOR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BITXOR trong Excel 3

– Ở đây 6 được biểu diễn dưới dạng số nhị phân là 110, 4 được biểu diễn là 100 -> tại vị trí bít của 2 số nếu khác nhau hàm trả về kết quả nếu giống nhau coi bằng 0 -> ở đây vị trí bít số 1 khác nhau -> kết quả trả về là 2^1 = 2 tương ứng với giá trị trả về của hàm.

– Trường hợp giá trị number1 > 2^48 -1 hoặc number2 > 2^48 -1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BITXOR trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number1 hoặc number2 nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BITXOR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BITXOR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *