Hàm ATAN – Hàm trả về arctang của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm ATAN – 1 trong những hàm lượng giác hay sử dụng hiện nay.

Hàm Atan

Mô tả: Hàm trả về arctang hay tang nghịch đảo của 1 số. Giá trị arctang chính là góc mà tang của nó là 1 số. Vì vậy giá trị trả về của hàm là 1 góc và đơn vị đo là radian.

Cú pháp: ATAN(number).

Trong đó: number là giá trị tang của 1 góc muốn tính ATAN, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Đối số number là giá trị tang của góc cần tính.

– Giá trị trả về của hàm ATAN là góc và đơn vị góc là radian, nằm trong khoảng từ 0 đến giá trị pi.

– Muốn đổi giá trị trả về của hàm ATAN sang đơn vị độ có thể làm theo 2 cách:

+ Cách 1: Sử dụng thêm hàm Degrees.

+ Cách 2: Nhân giá trị trả về của hàm ATAN với 180/pi.

Ví dụ:

Tính Atan của các giá trị sau và thực hiện chuyển đổi sang đơn vị độ.

Hàm ATAN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: ATAN(E7).

Hàm ATAN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị ATAN tương ứng với -1 là:

Hàm ATAN trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ATAN trong Excel 4

– Do giá trị “dgfg” không thuộc kiểu số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Muốn chuyển đổi đơn vị radian sang đơn vị độ sử dụng hàm DEGREES -> nhập công thức: =DEGREES(F7).

Hàm ATAN trong Excel 5

– Nhấn Enter -> giá trị độ tương ứng với -0.79 radian là:

Hàm ATAN trong Excel 6

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ATAN trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm ATAN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *