Hàm RECEIVED – Hàm trả về số tiền nhận được khi đáo hạn cho một chứng khoán đầu tư đầy đủ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RECEIVED – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Received

Mô tả: Hàm trả về số tiền nhận được khi đáo hạn cho một chứng khoán đầu tư đầy đủ.

Cú pháp: RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

investment: Số tiền đã đầu tư vào chứng khoán, là tham số bắt buộc.

– discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu investment ≤ 0 hoặc discount ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm RECEIVED được tính theo công thức:

Công thức hàm Received

Trong đó:

B: Là số ngày trong năm, phụ thuộc vào cơ sở đếm ngày.

DIM: Là số ngày tính từ ngày phát hành tới ngày đáo hạn.

Ví dụ:

Tính số tiền nhận được khi đáo hạn của chứng khoán theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính số tiền nhận được khi đáo hạn của chứng khoán

Tại ô cần tính nhập công thức: =RECEIVED(D6,D7,D8,D9,D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =RECEIVED(D6,D7,D8,D9,D10)

– Nhấn Enter -> số tiền nhận được khi đáo hạn của chứng khoán là:

Kết quả số tiền nhận được khi đáo hạn của chứng khoán

– Trường hợp ngày kết toán chứng khoán lớn hơn ngày đáo hạn chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày kết toán chứng khoán lớn hơn ngày đáo hạn chứng khoán

– Trường hợp tỷ lệ chiết khấu nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp tỷ lệ chiết khấu nhỏ hơn 0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RECEIVED trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *