Hàm POISSON – Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm POISSON – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm POISSON

Mô tả: Hàm trả về phân bố Poisson. Ứng dụng hàm để dự đoán số sự kiện xảy ra trong 1 thời điểm.

Cú pháp: POISSON(x,mean,cumulative).

Trong đó:

x: Số sự kiện, là tham số bắt buộc.

mean: Giá trị dạng số ước tính, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm khối xác suất.

Chú ý:

– Nếu x không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu giá trị x hoặc mean không ở dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x hoặc mean -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm POISSON được tính toán như sau:

+ Với hàm phân bố lũy tích tức cumulative = True:

Phương trình

+ Với hàm khối xác suất tức cumulative = False:

Phương trình 2

Ví dụ:

Tính giá trị phân bố POISSON lũy tích và khối xác suất POISSON với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm POISSON trong Excel

– Tính xác suất POISSON lũy tích. Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON(D6,D7,D8).

Hàm POISSON trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm POISSON trong Excel 3

– Tính giá trị hàm khối xác suất POISSON. Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON(D6,D7,D9).

Hàm POISSON trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm POISSON trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm POISSON trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *