Hàm NORMINV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORMINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORMINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định.

Cú pháp: NORMINV(probability,mean,standard_dev).

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố chuẩn, là tham số bắt buộc.

mean: Là trung độ số học của phân phối, là tham số bắt buộc.

standard_dev: Là độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì đối số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu mean = 0standard_dev = 1 -> hàm sử dụng phân bố chuẩn hóa.

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lũy tích chuẩn với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm NORMINV trong Excel 2

– Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMINV(D6,D7,D8).

Hàm NORMINV trong Excel 3

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm NORMINV trong Excel 4

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố chuẩn lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm NORMINV trong Excel 5

– Trường hợp độ lệch chuẩn của phân bố nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm NORMINV trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORMINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *