Hàm IPMT – Hàm trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư của một kỳ xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IPMT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IPMT – Hàm trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư của một kỳ xác định trong Excel

Hàm IPMT

Mô tả: Hàm trả về tiền lãi cho một kỳ đã biết của một khoản đầu tư

Cú pháp: IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

Trong đó:

rate: Lãi suất tính theo định kỳ, là tham số bắt buộc.

per: Số kỳ hạn tính lãi nằm trong khoảng từ 1 -> nper, là tham số bắt buộc.

nper: Tổng số kỳ hạn cần thanh toán trong thời gian đầu tư, là tham số bắt buộc.

pv: Giá trị hiện tại của khoản vay, là tham số bắt buộc.

fv: Giá trị tương lai thu được sau khi đầu tư, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua giá trị mặc định là 0.

type: Thời điểm thanh toán lãi, Tham số không bắt buộc nếu bỏ qua mặc định là 0. Có 2 giá trị:

+ type =0 -> thanh toán cuối kỳ.

+ type=1 -> thanh toán đầu kỳ.

Chú ý:

– Phải nhất quán về đơn vị giữa các giá trị của tham số trong hàm.

– Đối với tất cả các đối số, các khoản tiền chi trả mang giá trị âm.

Ví dụ:

Tính tiền lãi trong tháng thứ nhất và trong năm cuối cùng của khoản vay được mô tả trong bảng dưới đây:

Tính tiền lãi trong tháng thứ nhất và trong năm cuối cùng của khoản vay

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IPMT(D6/12,D7,D8*12,D9)

Do tính tiền lãi trong tháng thứ nhất nên phải chuyển lãi hàng năm và số năm của khoản vay theo tháng do vậy:

+ Lãi suất chia cho 12.

+ Số năm vay được nhân thêm với 12.

Tại ô cần tính nhập công thức =IPMT(D6/12,D7,D8*12,D9)

– Nhấn Enter -> tiền lãi trong tháng thứ nhất của khoản vay là:

Tìm hiểu thêm: Hàm Days – Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Kết quả tiền lãi trong tháng thứ nhất của khoản vay

– Tương tự tính tiền lãi trong năm cuối cùng của khoản vay -> nhập công thức: =IPMT(D6,5,D8,D9)

Tính tiền lãi trong năm cuối cùng của khoản vay

– Nhấn Enter -> tiền lãi phải trả trong năm cuối cùng của khoản vay là:

Kết quả tiền lãi phải trả trong năm cuối cùng của khoản vay

>>>>>Xem thêm: Hàm FORMULATEXT – Hàm trả về công thức ở dạng chuỗi trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IPMT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *