Hàm FVSCHEDULE – Trả về tương lai của số tiền gốc ban đầu sau khi áp dụng mức lãi suất kép trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FVSCHEDULE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FVSHEDULE

Mô tả: Trả về tương lai của số tiền gốc ban đầu sau khi áp dụng  mức lãi suất kép. Hàm FVSHEDULE áp dụng để tính giá trị tương lai ban đầu có lãi suất biến đổi hoặc bị điều chỉnh.

Cú pháp: FVSCHEDULE(principal, schedule)

Trong đó:

principal: Giá trị hiện tại.

schedule: Một mảng gồm các lãi suất sẽ áp dụng tính lãi.

Chú ý:

– Các giá trị trong lãi suất chỉ có thể là số hoặc ô trống, ngoài ra các giá trị khác hàm đều trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính giá trị tương lai của số tiền gốc với những lãi suất trong bảng mô tả dưới đây:

Tính giá trị tương lai của số tiền gốc với những lãi suất trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FVSCHEDULE(B5,C5:E5).

Tại ô cần tính nhập công thức =FVSCHEDULE(B5,C5E5)

– Nhấn Enter -> giá trị tương lai của số tiền gốc ban đầu với lãi suất kép là:

Kết quả giá trị tương lai của số tiền gốc ban đầu với lãi suất kép

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

– Trường hợp lãi suất là ô trống -> hàm coi lãi suất đó bằng 0, trường hợp lãi suất không phải là số hoặc ô trống -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp lãi suất không phải là số hoặc ô trống

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FVSCHEDULE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *