Hàm EXP – Hàm trả về giá trị lũy thừa của cơ số e trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm EXP – Hàm trả về giá trị lũy thừa của cơ số e và là 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm EXP – Hàm trả về giá trị lũy thừa của cơ số e trong Excel

Hàm Exp

Mô tả: Hàm thực hiện trả về lũy thừa của số e với một số mũ nào đó. Giá trị của e xấp xỉ bằng 2.7183 và đây là cơ số của lô – ga – rít tự nhiên.

Cú pháp: EXP(number).

Trong đó: giá trị number là số mũ áp dụng cho cơ số e, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Để tính lũy thừa của các cơ số khác sử dụng thêm toán tử số mũ (^).

– Hàm EXP là nghịch đảo của hàm LN.

Ví dụ:

Thực hiện tính lũy thừa cơ số e với số mũ trong bảng dưới đây:

Hàm EXP trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =EXP(H7).

Hàm EXP trong Excel 2

– Nhấn Enter -> kết quả giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm IMSUB – Hàm trả về hiệu của 2 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Hàm EXP trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm EXP trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm EXP trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm BAHTTEXT – Hàm chuyển đổi 1 số sang dạng văn bản tiếng Thái và thêm hậu tố “BAHT” trong Excel

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm EXP.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *