Hàm DEC2HEX – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số thập lục phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DEC2HEX – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DEC2HEX

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số thập lục phân.

Cú pháp: DEC2HEX(number, [places]).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

– Nếu number, places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number hoặc number > 549,755,813,887 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu hàm DEC2HEX yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập phân sang hệ số thập lục phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm DEC2HEX trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DEC2HEX(C6,D6).

Hàm DEC2HEX trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DEC2HEX trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả. Trường hợp number không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Hàm DEC2HEX trong Excel 4

– Nếu hàm DEC2HEX yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2HEX trong Excel 5

– Trường hợp number hoặc number > 549,755,813,887 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2HEX trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DEC2HEX trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *