Hàm CRITBINOM – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chuẩn trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CRITBINOM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CRITBINOM

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chuẩn.

Cú pháp: CRITBINOM(trials,probability_s,alpha).

Trong đó:

trials: Số phép thử Bernoulli, là tham số bắt buộc.

probability_s: Xác suất thành công của mỗi phép thử, là tham số bắt buộc.

alpha: Giá trị tiêu chí, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu trials không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu trials -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu probability_s hoặc probability_s > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu alpha hoặc alpha > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm CRITBINOM trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CRITBINOM(D6,D7,D8).

Hàm CRITBINOM trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm CRITBINOM trong Excel 3

– Trường hợp số phép thử Bernoulli -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CRITBINOM trong Excel 4

– Trường hợp xác suất thành công của mỗi phép thử lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.

Hàm CRITBINOM trong Excel 5

– Trường hợp giá trị tiêu chuẩn lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CRITBINOM trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CRITBINOM trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *