Hàm COUPDAYBS – Hàm trả về số ngày tính từ ngày bắt đầu kỳ phiếu lãi tới ngày kết toán chứng khoán trong Excel

Hàm COUPDAYBS – Hàm trả về số ngày tính từ ngày bắt đầu kỳ phiếu lãi tới ngày kết toán chứng khoán trong Excel.

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUPDAYBS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Coupdaybs

Mô tả: Hàm trả về số ngày tính từ ngày bắt đầu kỳ phiếu lãi tới ngày kết toán chứng khoán.

Cú pháp: COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lấn thanh toán phiếu lãi trong năm, là tham số bắt buộc có các giá trị sau:

+ frequency = 1 -> thanh toán lãi với tần suất 1 lần/1 năm.

+ frequency = 2 -> thanh toán lãi với tần suất 2 lần/1 năm.

+ frequency = 4 -> thanh toán lãi theo quý.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu frequency hoặc basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số ngày bắt đầu từ ngày phiếu lãi tới ngày hết hạn chứng khoán.

Tính số ngày bắt đầu từ ngày phiếu lãi tới ngày hết hạn chứng khoán

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUPDAYBS(D6,D7,D8,D9)

Tại ô cần tính nhập công thức =COUPDAYBS(D6,D7,D8,D9)

– Nhấn Enter -> tổng số ngày tính từ ngày phiếu lãi tới ngày hết hạn của chứng khoán là:

Kết quả tổng số ngày tính từ ngày phiếu lãi tới ngày hết hạn

– Trường hợp các đối số của hàm có giá trị số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên -> tổng số ngày không đổi.

Trường hợp các đối số của hàm có giá trị số không phải là số nguyên

– Trường hợp ngày thanh toán chứng khoán lớn hơn ngày đáo hạn của chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày thanh toán chứng khoán lớn hơn ngày đáo hạn của chứng khoán

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUPDAYBS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *